Telefon 950 89 653
Velg en side

GNR 103, BNR 177 BALSFJORD KOMMUNE

Melding om igangsetting av reguleringsarbeid

BEGEO, Underavdeling i Tromsbygg Entreprenør AS, gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Sandbakken Hyttegrend, Plan-ID 5422-277

Formålet med planen er å regulere eiendommen til hyttefelt med 12 hyttetomter for selveie. Eiendommen vil gå fra å bli benyttet som campingplass til fritidseiendommer.

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til Fritids- og turistformål

Planområdet er i forslaget regulert til Fritidsformål

Planen ble prinsippavklart hos Balsfjord formannskap 10.02.2022, sak 022/22, hvor det ble vedtatt at arealet kan reguleres til fritidsbebyggelse. Med bakgrunn i dette, sett i sammenheng med tiltakets størrelse og omfang er planen vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning og planprogram.

Planoppstart er og kunngjort på:

www.tromsbygg.no/sandbakken Her vil dokumenter som planinitiativ og referat fra oppstartsmøte være tilgjengelig.

Berørte offentlige myndigeter og organisasjoner, berørte naboer, samt grunneiere/festere og rettighetshavere, herunder leietakere, vil få egen melding.

Eventuelle kommentarer kan sendes innen 30.09.2022

til:

Begeo

Underavdeling i Tromsbygg Entreprenør AS

Meieriveien 14

9050 Storsteinnes

post@begeo.no